Salgs- & leveringsbetingelser

§ 1 Genstand for levering:
Leveringen omfatter det i separat aftale specificerede udstyr / programmel. Er der i aftalen indføjet specielle betingelser, går disse forud for nærværende standardvilkår.

 

§ 2 Levering:
Levering af det i § 1 nævnte finder sted på det mellem #dominoevers og kunden aftalte tid og sted. Kunden underrettes ved eventuel forsinkelse, men kan ikke gøre hævebeføjelse eller erstatningsansvar gældende overfor #dominoevers for forsinkelser. Ved salg til forbrugere er ufravigelig lovgivning altid gældende forud for de anførte betingelser.

 

§ 3 Betalingsbetingelser:
Alle leverancer sker mod betaling ifølge forfaldsdato på orderbekæftelse eller på faktura. Ved forsinket betaling er #dominoevers berettiget til at debitere på 1,5% pr. påbegyndt måned.

 

§ 4 Ejendomsforbehold:
Det leverede forbliver #dominoevers’s ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

 

§ 5 Garanti:
#dominoevers yder 2 års garanti på hardware fra leveringsdatoen i samarbejde med leverandør. Ved evt. leverandørgaranti udover 1 år ydes denne hos leverandøren. Al leverandørgaranti ydes hos leverandør og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb, kan #dominoevers ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret tilpasning eller brug. Garantien bortfalder endvidere hvis serienummer eller licensnummer er fjernet.

 

§ 6 Reklamation:
Eventuelle reklamationer over mangler skal fremsættes straks, dog senest inden 8 dage efter at disse er eller burde være opdaget. I modsat fald kan intet ansvar gøres gældende overfor #dominoevers. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. #dominoevers fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. Ved indlevering til garantireparation skal varen altid leveres i den originale emballage inkl. manualer og software.

 

§ 7 Konsulentansvar:
Såfremt #dominoevers skulle ifalde et erstatningsansvar, kan dette kun gøres gældende for direkte dokumenterede udgifter som følge af det erstatningspådragende forhold. Kunden vil således aldrig kunne kræve erstatning for følgetab, driftstab, eller andre indirekte tab, og det samlede erstatningsbeløb vil aldrig kunne overstige et beløb svarende til den samlede kontraktsum for den misligholdte del af leverancen. #dominoevers vil aldrig kunne gøres ansvarlig for forhold, der er uden for #dominoevers direkte kontrol (force majeure), herunder følgende forhold hos os eller vores underleverandører: generelle, lokale eller interne strejker, lockouts eller arbejdskonflikter, leverandørsvigt i øvrigt, sygdom hos nøglemedarbejdere, transportvanskeligheder, import- eller eksportrestriktioner, brand og forhold forårsaget af naturkatastrofer.

 

§ 8 Produktansvar:
#dominoevers er kun ansvarlig for tingsskade, hvis der foreligger bevist uagtsomhed fra #dominoevers side. For personskade er #dominoevers ansvarlig efter lovens regler. #dominoevers er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår. #dominoevers er ikke ansvarlig for indirekte eller afledte tab, som nævnt i § 7.

 

§ 9 Erstatning:
Erstatningskrav overfor #dominoevers, som følge af forsinkelse eller mangler, kan i intet tilfælde overstige det vederlag kunden i henhold til nærværende aftalte skulle betale. #dominoevers kan i intet tilfælde blive erstatningsansvarlig for kundens indirekte eller afledede tab så som driftstab, tabt avance, transportomkostninger, betaling for overarbejde etc. I tilfælde af dokumenterbart udvist groft uagtsomhed fra #dominoevers eller lignende tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at #dominoevers har handlet mod givne retningslinjer for de enkelte produkter hæfter #dominoevers med et beløb til dækning af tab på maks. kr. 100.000.

 

§ 10 Tab af data:
#dominoevers friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. #dominoevers opfordrer derfor altid køberen til at tage kopi / backup af samtlige data inden konsulentbesøg.

 

§ 11 Brugervejledninger:
Medfølgende brugervejledninger til programmer og produkter af udenlandsk oprindelse, forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod #dominoevers om at disse skal være på dansk.

 

§ 12 Licenser:
#dominoevers fralægger sig ethvert ansvar overfor korrekt antal licenser til installerede softwareprodukter hos kunden. I de tilfælde software installeres fra medier #dominoevers råder over, påhviler det kunden, at anskaffe korrekt antal licenser til produkterne ud fra de anvisninger der gives fra #dominoevers’s side. #dominoeverss ansvar ophører ved overdragelse af oplysninger om, hvilke softwareprodukter #dominoevers i givet fald har installeret.

 

§ 13 Betaling for konsulentarbejde:
Med mindre andet foreligger som skriftlig aftale, udfører #dominoevers konsulentarbejde til gældende timesats. Foreligger der et skriftligt tilbud om opgaveløsning til fast pris kan dette dog kun følges, hvis opgaven kan løses uden forsinkelser som følge af fejl og mangler fra anden side.

 

§ 14 Tidsforbrug i forbindelse med opgaver.:
Ved konsulentbesøg faktureres altid mindst én arbejdstime + kørsel. Forbrugt tid regnes i hele og halve timer, og afrundes altid op til nærmeste halve time.